این پوشش ها آمیزه ای از موادپلیمری و سنگ معدنی می باشد.
دارای سطحی یکپارچه،بدون درز در رنگ های مختلف و بسیارزیبا تهیه گردیده است.
ضخامت این کمپوزیت های پلیمری بین۳تا۵میلی متر است.
این پوشش ها آمیزه ای از موادپلیمری و سنگ معدنی می باشد.
دارای سطحی یکپارچه،بدون درز در رنگ های مختلف و بسیارزیبا تهیه گردیده است.
ضخامت این کمپوزیت های پلیمری بین۳تا۵میلی متر است.